Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koninko

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.2.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 180 PE na części działki oznaczonej nr ewid. 92, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie o funkcji mieszkalnej na działce oznaczonej nr ewid. 263, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik, zostało zakończone.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.6.2017

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Strony