Back to top

Postanowienie

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 11 maja 2020 r.

WB1-PP.6730.18.2020

POSTANOWIENIE                                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawieszam z urzędu

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy części działki oznaczonej nr ewid. 280, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, toczące się pod sygnaturą WB1-PP.6730.18.2020.

Uzasadnienie

W dniu 4 marca 2020 r., zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomiono osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego o sygnaturze WB1-PP.6730.18.2020, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy części działki oznaczonej nr ewid. 280, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Na tym etapie ustalono, iż jedna z osób będących stronami postępowania zmarła, a jej zgon nastąpił jeszcze przed wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2010 r. (II SA/Gd 618/09), w przypadku powzięcia wiedzy o zgonie osób mających być stronami postępowania jeszcze przed jego wszczęciem, wentualnymi stronami postępowania mogą być ich spadkobiercy. Skoro zatem prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy zależy od kwestii ustalenia kręgu stron postępowania, a tym samym od przedstawienia przez strony prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, organ pierwszej instancji winien kierować się przepisem art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wystąpił do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie nabycia spadku po zmarłej stronie i wskazania jej następców prawnych. Do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii, niniejsze postępowanie należy zawiesić z urzędu, kierując się przepisem art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, zgodnie z art. 141 § 2 oraz art. 129 § 1 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, na podstawie art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie, zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego.