Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Bartosz Przybylski

Kórnik, dnia 5 sierpnia 2021 r.

WB1-PP.6733.60.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, iż
w dniu 5 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.60.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek oznaczonych nr ewid.: 110 i 109/1 oraz na działce nr ewid. 308, położonych w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 6 lipca 2021 r. postępowanie administracyjne.