Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 10 marca 2020 r.

WB1-PP.6730.286.2019

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.286.2019, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.286.2019 z dnia 10 marca 2020 r., dla inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty garażowej w granicy z działka nr ewid. 275, na działce oznaczonej nr ewid. 274, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.