Back to top

Zebranie wiejskie

Zebranie
Sołectwo Koninko

Zebranie wiejskie

Dnia 30.03.2021 o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie tylko dla Członków Rady Sołeckiej bez uczestnictwa mieszkańców wsi Koninko i Świątniczki !!!!

Program zberania:

- otwarcie zebrania

- stwierdzenie jego prawomocności

- wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

- przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020 r. i jego wydatkowania

- wolne głosy i wnioski

- zamknięcie zebrania

W związku z art 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społęczno-gospodarczym skutkom COVID-19 ( Dz. U. Z 2020 roku, poz. 1747) zgodnie z którym: „ W okresie obowiązaywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301), lub wniosku o zmianę predsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art 7 ust. 1ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa”. Stąd też, skoro ustawodawca w wyżej określonym zakresie dopuścił w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii możliwość wykonywania kompetencji zebrania wiejskiego przez radę sołecką , to stosując reguły reguły wnioskowania prawniczego przewidziany w statutach sołectw obowiązek złożenia przez sołtysa najpóźniej do 31 marca sparwozdania o zebraniu wiejskim z wykonania wydatków finansowych za ubiegły rok, może być realizowany poprzez złożenie takiego sprawozdania na wniosek sołtysa radzie sołeckiej.

                                                                                                                                              Sołtys Koninka i Świątniczek

                                                                                                                                                            Monika Kijak